İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ

 

“KAZANIN BÜYÜĞÜ İHMALİN KÜÇÜĞÜ İLE BAŞLAR ? parolasıyla KUVARS KURUMSAL üstlenmiş olduğu bu görevde yerinde saymadan her zaman daha ileriye giderek hizmet sunduğu firmalarda iş güvenliği ve iş sağlığında proaktif yaklaşımın kuramları üstüne çalışmak hedefimizdir. Amacımız öncelikle kurumsal olarak çalıştığımız işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek gerek saha uygulamaları gerekse yasal mevzuat kapsamında işletmelerin gerekli dökümantasyonların sağlanmasında reel ve ölçülebilir olarak iş sağlığı ve güvenliğine katkıda bulunmaktır. Yaptığımız tüm çalışmalarda standart oluşturmak ve referans noktası olmak hedefimizdir.

KUVARS KURUMSAL olarak bu konuda verdiğimiz hizmetler.

İş Güvenliği Hizmetlerimiz;

 • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
  • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
  •     İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
  •     Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
  •     Eğitim Planı hazırlamak
  •     İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
  •     Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
  •     Risk Değerlendirmesi yapmak
  •     Acil Durum Planı hazırlamak
  •     Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
  •     İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
  •     Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
  •     Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
  •     Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
  •     Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
  •     İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
  •     Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
  •     Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek

 

 

 

 

İşyeri Hekimliği

 • işverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
  • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
  •     Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
  •     İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
  •     İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
  •     İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
  •     Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve             temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
  •     İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
  •     İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini     yapmak
  •     Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
  •     İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
  •     Yıllık çalışma planı hazırlamak

 

İş Güvenliği Eğitimleri

 • İşyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları içeren İş Güvenliği Eğitimi verilmektedir;
  • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
  •     İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
  •     İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
  •     Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
  •     Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
  •     İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
  •     Kişisel koruyucu alet kullanımı,
  •     Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
  •     Uyarı işaretleri,
  •     Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
  •     Temizlik ve düzen,
  •     Yangın olayı ve yangından korunma,
  •     Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

 

Acil Durum Planı

 • İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp;
  • Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek,
  •     Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek,
  •     Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak,
  •     Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yaparak,
  •     Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilerek,
  •     Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak,
  •     Öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlanır.

Yangın Güvenliği

 • Yangın çıkması muhtemel yerler belirlenir.
  • Yangınla mücadele malzemeleri standartlara uygun olarak seçilir.
  •     Acil kaçış yolları belirlenerek gerekli levhalarla işaretlenir.
  •     Yangınla mücadele malzemelerinin tamamı periyodik olarak kontrol edilir.
  •     Acil kaçış yollarının ve yangınla mücadele ekipmanlarının bulunduğu “Acil Kaçış Planı” hazırlanması sağlanır

 

 

Risk Değerlendirmesi

 • İşyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alıp;
  • Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek,
  •     Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek,
  •     İşyerindeki düzenin korunmasını sağlayarak,
  •     Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak,
  •     Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirleyerek,
  •     çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulana bilirliği sağlayan Risk Değerlendirmesi hazırlanır.

 

Patlamadan Korunma Dokümanı

 • İşyerinde patlamaya yol açacak maddeleri ve ortamları göz önünde bulundurup;
  • Patlayıcı ortam oluşmasını önleyerek,
  •     Patlayıcı ortam tutuşmasını önleyerek,
  •     Patlamanın, çalışanlar üzerindeki zararlı etkilerini azaltacak tedbirler alarak,
  •     İşyerinde kullanılan tüm ekipmanların sağlık ve güvenlik şartlarına uygunluğunu kontrol ederek,
  •     Patlama ile ilgili risk değerlendirmesi yaparak,
  •     Patlama ihtimali olan yerler ve ortamlar kontrol altına alınarak, çalışanların ve çevrenin patlamanın zararlarından korunduğu Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanır